weather watching jars games photo 420 FF0608BABYA09Речевата апраксия се среща при 1-2 до 10-12 деца на всеки хиляда деца и при около 5% от децата с фонологични и артикулационни нарушения /по Симонска,М. 2013/. Характеризира с тежки речеви нарушения, не рядко съпроводени с езикови и поведенчески нарушения. Както всяко друго нарушение, обект на логопедичната терапия и около това съществува терминологично многообразие. Можете да срещнете определения като - детска речева апраксия; апраксия на развитието; вербална апраксия на развитието и др.

Най-често използваното определение за това нарушение гласи:

„Нелингвистично, сензомоторно нарушение на артикулацията, което се характеризира с нарушена възможност за програмиране на позицията на речевата мускулатура и на последователността от мускулни движения за продуциране на фонемите“ /англоезичен речник по Логопедия, 2004/.

Какво означава това?

Най-общо казано това означава, че е нарушен процеса, при който чрез последователни мускулни движения се образува реч.

 

 

Основните симптоми, които се срещат най-често при това нарушение са:

 •  Пропуски, замени, размествания на звукове
 •  Повече грешки при сложни за произнасяне звукове и съгласни
 •  Повторения на звукове
 •  Несъгласуваност при артикулация
 •  Грешки при произнасяне на гласни
 •  Затруднения в последователността на произношението
 •  Размяна на звукове и срички
 •  Трудности при имитиране на артикулационни пози
 •  Трудности при преминаване от едно към друго движение
 •  Чести колебания, поведение на „проба-грешка“
 •  Трудно начало на изказването
 •  Напрежение при изпълнение на задачите, включително и при произношението на звукове
 •  Бавен говор, неподходящо или дълго паузиране
 •  Грешките варират в зависимост от дължината на изказването

Какво трябва да направя, ако наблюдавам тези симптоми в говора детето си?

Част от тези симптоми са нормално проявление при овладяването на речта от децата. Необходимо е да направите консултация с логопед , който да прецени дали става въпрос за нарушение.

Ефективна ли е логопедичната терапия в случаите на речева апраксия при деца?

Добре проведената терапия е ефективна , но имайте предвид, че една от съществените характеристики на нарушението е бавен прогрес при терапия.