езиково нарушениеЕзиково нарушение е нарушеното разбиране и формулиране на изречения в разговор при общуване (на устния език) и нарушеното разбиране и продуциране на думи, изречения и текст при четене и при писане (на писмения език). Нарушеното овладяване на родния език е езиково  нарушение на развитието. След инсулт или друга мозъчна травма също се наблюдава нарушаване на преработката на езикова информация.Този тип  езиковото нарушение е придобито.

При нарушено овладяване на родния език от децата могат да се наблюдават комбинации от следните прояви: 

-беден речник, неправилна употреба на думите, неправилно граматично оформяне на думите и на изречението, пропускане на думи в изречението, промяна на словореда на изречението, неправилно подреждане на звуковете и на сричките в думите, разместване на срички и звукове в думата, като при всички случаи изговарянето  на думите е нарушено и може да е трудно разбираемо или напълно неразбираемо.

Децата с нарушено езиково разбиране могат да правят впечатление на разсеяни и родителите им отначало може да смятат, че не внимават или даже, че не чуват това, което им се говори.

Овладяването на писмения език - четенето и писането, изисква достигане на определено ниво на овладяност на устния език, затова децата  с нарушено развитие на устния език от предучилищна възраст, неизбежно имат нарушение и на писмения език.