uchilishtna gotownostГотовността за училищна дейност можем да определим, като овладяване от страна на детето на умения, знания, способности, мотивация и други поведенчески характеристики, позволяващи оптимално ниво на усвояване на учебната програма.

Разграничават се три основни компонента на психологическата готовност:

1. Личностна готовност

Тя се изразява в готовността на детето да приеме новата социална позиция - да бъде ученик, имащ определени права и задължения. Включва отношението на детето към училището, към учебната дейност, към учителите и към себе си. В личностната готовност се включва и определено ниво на мотивация за учебна дейност и емоционална устойчивост.

2.Интелектуална готовност
Интелектуалната готовност предполага наличието на определен запас от конкретни знания и способности у детето: диференцирано възприятие; аналитично мислене (способност за определяне основните признаци и връзки между явленията, възпроизвеждане на образец); рационален подход към действителността (отслабена роля на фантазията); логическо запомняне; интерес към получаването на нови знания и полагането на усилия за това; развитие на фината моторика на ръката.

3. Социално-психологическа готовност
Тя включва в себе си наличието на такива качества при децата, благодарение на които те биха могли да общуват с другите деца и учителите. В училище детето постъпва в колектив, където всички са заети с общи дела и то трябва да притежава достатъчно гъвкави способи за установяване на отношения с другите деца, да действа съвместно с тях, да отстъпва и да се защитава. С други думи, социално-психологическата готовност предполага развитие у детето на потребност от общуване и умение да се подчинява на интересите и обичаите на детската група.

                                               Тест на Керн - Ирасек

Тестът се състои от четири задачи: 

 • Рисуване на човешка фигура
 • Копиране на графеми
 • Пресъздаване на фигура/съставена от точки/
 • Попълване на въпросник


Времето за провеждане на теста не е ограничено. Нека детето покаже всичко на каквото е способно. Помощ не се оказва под никаква форма.

Първите три задачи са свързани с изследване нивото на фината моторика.

Задача 1. Рисунка на човек

Инструкция:"Нарисувай някакъв човек. Няма значение кой е той, просто го нарисувай както можеш."

Други инструкции не се дават. Ако детето започне да ви задава уточняващи въпроси – повторете инструкцията, без да се отклонявате от нея или да я перифразирате!

Оценка на задачата:

1 точка:

 • нарисуваната фигура има глава, тяло, крака и ръце;
 • главата е свързана с тялото посредством шия;
 • има коса или шапка;
 • има уши, очи, нос и уста;
 • ръцете завършват с китка с по пет пръста;
 • има изобразено някакво облекло;
 • цялостност на изображението - фигурата е нарисувана като едно цяло, може да се обиколи без да се отделя молива от листа.

2 точки:

 • са спазени всички споменати по-горе условия без последното (цялост на изображението);
 • или могат да липсват три части (шия, коса, един пръст на ръката, но не част от лицето), ако изображението отговаря на последното условие от точка 1 - условието за цялост.

3 точки:

 • рисунката има глава, тяло и крайници, изобразени с двойни линии
 • допуска се отсъствие на шия, уши, коса, дрехи, пръсти и стъпала

4 точки :

 • примитивна фигура - глава, тяло и крайници от по една линия

5 точки:

 • отсъствие на ясно изображение на тяло и крайници.

Особено внимание  трябва да се обърне на следните моменти:

Количеството на детайлите от тялото. Присъстват ли глава, коса, уши, очи, вежди, ресници, нос, бузи, шия, рамена и т.н.

Декоративните детайли: шапка, яка, джобове, копчета, цип, елементи на прическа, украшения, сложност на дрехите.

Информативна може да бъде и абсолютната големина на нарисуваната фигура. Децата, склонни към доминиране и уверени в себе си, обикновено рисуват големи фигури. Малките човешки фигури са свързани с тревожност, неувереност и липса на чувство за безопасност. Друг тревожен индикатор е ако дете над 5 годишна възраст изпуска в рисунката си части от човешкото лице (очи, уста). Това може да е знак за сериозни смущения в сферата на общуването.

Съществува закономерност, че с течение на времето детската рисунка на човек се обогатява с все-повече детайли. Ако едно дете на три и половина години рисува човек само като глава с крака, то едно дете на 7 години представя доста детайлно човешкото тяло и лице. Така, че ако 7 годишно дете изпуска такива детайли, като глава, очи, нос, уста, ръка, тяло, крак - на това трябва да се обърне внимание.

Задача 2. Графическо копиране на написана фраза.

След като детето завърши с рисуването му даваме следната инструкция:

"Сега обърни листа на другата страна. Виж какво е написано тук. Ти още не можеш да пишеш, но си представи, че това е рисунка и се опитай да повториш написаното, колкото може по-точно."

Примерна фраза - "Аз ям супа"

Ако детето вече може да пише букви, то тогава можем да напишем фраза с латински букви:

"Veche e zima"

Оценка на задачата:

1 точка:

 • ако е преписало фразата правилно
 • буквите не надминават два пъти размера на тези от образеца
 • заглавната буква е очевидно по-голяма
 • линията на текста не се отклонява хоризонтално повече от 30 градуса

2 точки:

 • размера на буквите и хоризонталната линия не са спазени.

3 точки:

 • фразата е разделена на три части
 • поне 4 букви могат да се разчетат.

4 точки:

 • поне две букви съвпадат с образеца;
 • подредбата на знаците все пак прилича на текст

5 точки:

 • драсканици

Задача 3. Пресъздаване на фигура, съставена от точки.

Инструкция: "Виж тези точки. Опитай да ги прерисуваш точно както са подредени."

Оценка на задачата:

1 точка:

 • почти съвършено възпроизвеждане на образеца;
 • нарисувани са точки, а не кръгчета;
 • спазена е симетрията на фигурата по хоризонтала и вертикала, допуска се само малко отклонение на точка от реда (колоната);
 • позволява се смаляване на фигурата, но увеличаване не се допуска.

2 точки:

 • количеството и разположението на точките трябва да отговаря на образеца;
 • допуска се малко отклонение на три точки;
 • допускат се кръгчета вместо точки.

3 точки:

 • цялото изображение, като контур, напомня образеца
 • възможно е нарушение на симетрията на цялата фигура
 • допускат се по-малко и повече на брой точки

4 точки:

 • групата точки не напомня фигурата от образеца
 • големината на рисунката и количеството точки не са от значение
 • други изображения и форми не се допускат (само точки).

5 точки:

 • само драсканици

Изчисляване на резултатите:

Точките от трите задачи се събират.
Децата събрали от 3 до 5 точки се оценяват като "зрели" - готови за училище. 
6-7 точки - "зреещи" - средно ниво на готовност. В този случай прогнозата е благоприятна.
8-9 точки - нивото на готовност е по-ниско от средното. Детето се нуждае от допълнителна подготовка.
10 и повече - детето не е готово за училище.

Задача 4. Въпросник на Ирасек

 

Кое животно е по-голямо - конят или кучето ?
кон = 0 точки
грешен отговор = -5 точки

Сутрин закусваме, а денем...
Обядваме. Ядем супа, месо.. = 0 точки
Вечеряме, спим и др. грешно отговори = -3 точки

Денем е светло, а нощем е ...
тъмно = 0 точки
неправилен отговор = -4 точки

Небето е синьо, а тревата е ...
зелена = 0 точки
неправилен отговор = -4 точки

Черешите, крушите, сливите, ябълките са ...
плодове = 0 точки;
грешен отговор = -1 точка

Защо преди влакът да пресече път, по който се движат автомобили, се спуска бариерата?
За да не се сблъска с колите. За да не сгази някой човек и т.н. = 0 точки;
неправилен отговор = -1 точка

Какво са Варна, София, Пловдив ?
градове = 1 точки
грешен отговор = -1 точка

Колко е часът ? (Показваме часовник със стрелки)
правилен отговор = 4 точки
малка грешка = 3 точки
не познава часовника = -1 точка

Малкото на кравата е теленце, малкото на овцата е агънце, а малкото на козата е ...?
агне, козленце = 4 точки
един правилен отговор = 0 точки
неправилен отговор = -1 точка

На какво прилича повече кучето - на кокошка или на котка? По какво си приличат, какво им еднакво?
На котка, защото има четири крака, опашка, козина (достатъчно е едно сравнение) = 0 точки;
На котка (без обяснение защо) = -1 точка;
На кокошка = -3 точки

Защо всички автомобили имат спирачки?
Две причини (да забавя скороста, да спира ...) = 1 точка
Една причина = 0 точки
Неправилен отговор = -1 точка

По какво си приличат чукът и брадвата?
Два общи признака (инструменти са, направени са от дърво и метал, с тях могат да се забиват гвоздеи..) = 3 точки
Един общ признак = 2 точки
Неправилен отговор = 0 точки

По какво си приличат белката и котката?
Отговор, че са животни или посочване на два общи признака (имат четири лапи, опашка, могат да се катерят по дърветатат...) = 3 точки.
Един общ признак = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

По какво се различават един пирон и един болт? Ако сега лежат тук на масата, как ще ги познаеш?
Правилен отговор: болта има резба (нарез, такава една усукана линия....) = 3 точки.
Болта се завива, а пирона се забива = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Футбол, плуване, тенис - това са ...?
Спорт, физкултура = 3 точки.
Игри, упражнения, гимнастика, състезания = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Какви превозни средства знаеш?
Три сухопътни транспортни средства + кораб или самолет = 4 точки.
Само три сухопътни транспортни средства = 2 точки.
Богат списък, включващ самолет и кораб, но след пояснение, че превозно средство е нещо с което можем да се придвижваме от едно място на друго = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

По какво се различават стария човек и младия?
Три признака (стария има сива коса, не чува добре, не вижда добре, няма коса, ще умре по-скоро от младия ...) = 4 точки.
Едно или две различия = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Защо хората спортуват?
Две причини (аз да са здрави, закалени, за да не са дебели, да са по-бързи, за да поставят рекорд, за да спечелят медал...) = 4 точки.
Една причина = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Защо не е хубаво, когато някой не си върши работата?
Останалите трябва да му вършат работата = 2 точки.
Защото е мързелив. Защото изкарва малко пари и не ноже да си купи нищо = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Защо на пощенския плик трябва да се залепи марка?
Така се плаща за доставянето на писмото = 5 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Резултати: 
Количествените резултати от теста се разделят на 5 групи:

1 група - от 24 точки нагоре;
2 група - от 14 до 23 точки;
3 група - от 0 до 13 точки;
4 група - от -1 до -10;
5 група - по-малко от -11.

Децата събрали точки от 13 до 24 се считат за готови за учебна дейност.