ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ

Нарушенията на четенето, писането и смятането са често срещани в начална училищна възраст. Те могат да се изявят като проблемно изписване или объркване на букви, трудно преминаване от побуквено  към плавно четене, нечетим почерк, затруднения при писане под диктовка, невъзможност за усвояване на сметните операции и др.

Повече...

ИНДИВИДУАЛНА ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ

Голяма част от терапията на езиковите и говорните нарушения се осъществява под формата на индивидуални терапевтични сесии. Основен плюс за индивидуалните сесии е възможността терапевта да се съсредоточи върху специфичното отражение на комуникативното нарушение в конкретния случай.

Повече...

ПОЛУДНЕВНА ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Периода от втората до петата година в развитието на детето е основополагащ за неговото говорно и езиково развитие, познания за света, емоционално израстване и цялостно развитие на личността. Ако вашето дете не е проговорило до третата си година, среща трудности в общуването с други деца или възрастни, има забавяне в развитието на фината и общата моторика или изоставане в езиковото си развитие - потърсете специализирана терапевтична подкрепа в нашата група за развитие на комуникативните умения!

Повече...

ЦЕЛОДНЕВНА ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Целодневната педагогическа грижа в терапевтичната ни група се допълва от групова и индивидуална логопедична терапия. Това позволява на децата с комуникативни нарушения да получат адекватна логопедична помощ, съобразена с индивидуалните им нужди, като същевременно играят и учат в уютна среда заедно със своите връстници.

Повече...

ГРУПА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ

Ранното детство е най-интензивния период от развитието на човека. Паралелно с усиления физически растеж детето трябва да овладее говора и комуникативните умения, социалните правила и да придобие определена самостоятелност. Все по-често към нас се обръщат родители, притеснени от закъснение в развитието на детето им или от изявени трудности при адаптацията и социализацията на детето в детската градина или училището.

Повече...

Ивелина Александрова

Ива, както я познават повечето родители, е управител и главен терапевт на специализираните детски логопедични кабинети „Логопедика“. Бакалавър и магистър по Логопедия от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализира ранно детско развитие и има изявени интереси в областта на профилактиката и ранното въздействие при комуникативни нарушения в детска възраст.

Повече

uchilishtna gotownostГотовността за училищна дейност можем да определим, като овладяване от страна на детето на умения, знания, способности, мотивация и други поведенчески характеристики, позволяващи оптимално ниво на усвояване на учебната програма.

Разграничават се три основни компонента на психологическата готовност:

1. Личностна готовност

Тя се изразява в готовността на детето да приеме новата социална позиция - да бъде ученик, имащ определени права и задължения. Включва отношението на детето към училището, към учебната дейност, към учителите и към себе си. В личностната готовност се включва и определено ниво на мотивация за учебна дейност и емоционална устойчивост.

2.Интелектуална готовност
Интелектуалната готовност предполага наличието на определен запас от конкретни знания и способности у детето: диференцирано възприятие; аналитично мислене (способност за определяне основните признаци и връзки между явленията, възпроизвеждане на образец); рационален подход към действителността (отслабена роля на фантазията); логическо запомняне; интерес към получаването на нови знания и полагането на усилия за това; развитие на фината моторика на ръката.

3. Социално-психологическа готовност
Тя включва в себе си наличието на такива качества при децата, благодарение на които те биха могли да общуват с другите деца и учителите. В училище детето постъпва в колектив, където всички са заети с общи дела и то трябва да притежава достатъчно гъвкави способи за установяване на отношения с другите деца, да действа съвместно с тях, да отстъпва и да се защитава. С други думи, социално-психологическата готовност предполага развитие у детето на потребност от общуване и умение да се подчинява на интересите и обичаите на детската група.

                                               Тест на Керн - Ирасек

Тестът се състои от четири задачи: 

 • Рисуване на човешка фигура
 • Копиране на графеми
 • Пресъздаване на фигура/съставена от точки/
 • Попълване на въпросник


Времето за провеждане на теста не е ограничено. Нека детето покаже всичко на каквото е способно. Помощ не се оказва под никаква форма.

Първите три задачи са свързани с изследване нивото на фината моторика.

Задача 1. Рисунка на човек

Инструкция:"Нарисувай някакъв човек. Няма значение кой е той, просто го нарисувай както можеш."

Други инструкции не се дават. Ако детето започне да ви задава уточняващи въпроси – повторете инструкцията, без да се отклонявате от нея или да я перифразирате!

Оценка на задачата:

1 точка:

 • нарисуваната фигура има глава, тяло, крака и ръце;
 • главата е свързана с тялото посредством шия;
 • има коса или шапка;
 • има уши, очи, нос и уста;
 • ръцете завършват с китка с по пет пръста;
 • има изобразено някакво облекло;
 • цялостност на изображението - фигурата е нарисувана като едно цяло, може да се обиколи без да се отделя молива от листа.

2 точки:

 • са спазени всички споменати по-горе условия без последното (цялост на изображението);
 • или могат да липсват три части (шия, коса, един пръст на ръката, но не част от лицето), ако изображението отговаря на последното условие от точка 1 - условието за цялост.

3 точки:

 • рисунката има глава, тяло и крайници, изобразени с двойни линии
 • допуска се отсъствие на шия, уши, коса, дрехи, пръсти и стъпала

4 точки :

 • примитивна фигура - глава, тяло и крайници от по една линия

5 точки:

 • отсъствие на ясно изображение на тяло и крайници.

Особено внимание  трябва да се обърне на следните моменти:

Количеството на детайлите от тялото. Присъстват ли глава, коса, уши, очи, вежди, ресници, нос, бузи, шия, рамена и т.н.

Декоративните детайли: шапка, яка, джобове, копчета, цип, елементи на прическа, украшения, сложност на дрехите.

Информативна може да бъде и абсолютната големина на нарисуваната фигура. Децата, склонни към доминиране и уверени в себе си, обикновено рисуват големи фигури. Малките човешки фигури са свързани с тревожност, неувереност и липса на чувство за безопасност. Друг тревожен индикатор е ако дете над 5 годишна възраст изпуска в рисунката си части от човешкото лице (очи, уста). Това може да е знак за сериозни смущения в сферата на общуването.

Съществува закономерност, че с течение на времето детската рисунка на човек се обогатява с все-повече детайли. Ако едно дете на три и половина години рисува човек само като глава с крака, то едно дете на 7 години представя доста детайлно човешкото тяло и лице. Така, че ако 7 годишно дете изпуска такива детайли, като глава, очи, нос, уста, ръка, тяло, крак - на това трябва да се обърне внимание.

Задача 2. Графическо копиране на написана фраза.

След като детето завърши с рисуването му даваме следната инструкция:

"Сега обърни листа на другата страна. Виж какво е написано тук. Ти още не можеш да пишеш, но си представи, че това е рисунка и се опитай да повториш написаното, колкото може по-точно."

Примерна фраза - "Аз ям супа"

Ако детето вече може да пише букви, то тогава можем да напишем фраза с латински букви:

"Veche e zima"

Оценка на задачата:

1 точка:

 • ако е преписало фразата правилно
 • буквите не надминават два пъти размера на тези от образеца
 • заглавната буква е очевидно по-голяма
 • линията на текста не се отклонява хоризонтално повече от 30 градуса

2 точки:

 • размера на буквите и хоризонталната линия не са спазени.

3 точки:

 • фразата е разделена на три части
 • поне 4 букви могат да се разчетат.

4 точки:

 • поне две букви съвпадат с образеца;
 • подредбата на знаците все пак прилича на текст

5 точки:

 • драсканици

Задача 3. Пресъздаване на фигура, съставена от точки.

Инструкция: "Виж тези точки. Опитай да ги прерисуваш точно както са подредени."

Оценка на задачата:

1 точка:

 • почти съвършено възпроизвеждане на образеца;
 • нарисувани са точки, а не кръгчета;
 • спазена е симетрията на фигурата по хоризонтала и вертикала, допуска се само малко отклонение на точка от реда (колоната);
 • позволява се смаляване на фигурата, но увеличаване не се допуска.

2 точки:

 • количеството и разположението на точките трябва да отговаря на образеца;
 • допуска се малко отклонение на три точки;
 • допускат се кръгчета вместо точки.

3 точки:

 • цялото изображение, като контур, напомня образеца
 • възможно е нарушение на симетрията на цялата фигура
 • допускат се по-малко и повече на брой точки

4 точки:

 • групата точки не напомня фигурата от образеца
 • големината на рисунката и количеството точки не са от значение
 • други изображения и форми не се допускат (само точки).

5 точки:

 • само драсканици

Изчисляване на резултатите:

Точките от трите задачи се събират.
Децата събрали от 3 до 5 точки се оценяват като "зрели" - готови за училище. 
6-7 точки - "зреещи" - средно ниво на готовност. В този случай прогнозата е благоприятна.
8-9 точки - нивото на готовност е по-ниско от средното. Детето се нуждае от допълнителна подготовка.
10 и повече - детето не е готово за училище.

Задача 4. Въпросник на Ирасек

 

Кое животно е по-голямо - конят или кучето ?
кон = 0 точки
грешен отговор = -5 точки

Сутрин закусваме, а денем...
Обядваме. Ядем супа, месо.. = 0 точки
Вечеряме, спим и др. грешно отговори = -3 точки

Денем е светло, а нощем е ...
тъмно = 0 точки
неправилен отговор = -4 точки

Небето е синьо, а тревата е ...
зелена = 0 точки
неправилен отговор = -4 точки

Черешите, крушите, сливите, ябълките са ...
плодове = 0 точки;
грешен отговор = -1 точка

Защо преди влакът да пресече път, по който се движат автомобили, се спуска бариерата?
За да не се сблъска с колите. За да не сгази някой човек и т.н. = 0 точки;
неправилен отговор = -1 точка

Какво са Варна, София, Пловдив ?
градове = 1 точки
грешен отговор = -1 точка

Колко е часът ? (Показваме часовник със стрелки)
правилен отговор = 4 точки
малка грешка = 3 точки
не познава часовника = -1 точка

Малкото на кравата е теленце, малкото на овцата е агънце, а малкото на козата е ...?
агне, козленце = 4 точки
един правилен отговор = 0 точки
неправилен отговор = -1 точка

На какво прилича повече кучето - на кокошка или на котка? По какво си приличат, какво им еднакво?
На котка, защото има четири крака, опашка, козина (достатъчно е едно сравнение) = 0 точки;
На котка (без обяснение защо) = -1 точка;
На кокошка = -3 точки

Защо всички автомобили имат спирачки?
Две причини (да забавя скороста, да спира ...) = 1 точка
Една причина = 0 точки
Неправилен отговор = -1 точка

По какво си приличат чукът и брадвата?
Два общи признака (инструменти са, направени са от дърво и метал, с тях могат да се забиват гвоздеи..) = 3 точки
Един общ признак = 2 точки
Неправилен отговор = 0 точки

По какво си приличат белката и котката?
Отговор, че са животни или посочване на два общи признака (имат четири лапи, опашка, могат да се катерят по дърветатат...) = 3 точки.
Един общ признак = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

По какво се различават един пирон и един болт? Ако сега лежат тук на масата, как ще ги познаеш?
Правилен отговор: болта има резба (нарез, такава една усукана линия....) = 3 точки.
Болта се завива, а пирона се забива = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Футбол, плуване, тенис - това са ...?
Спорт, физкултура = 3 точки.
Игри, упражнения, гимнастика, състезания = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Какви превозни средства знаеш?
Три сухопътни транспортни средства + кораб или самолет = 4 точки.
Само три сухопътни транспортни средства = 2 точки.
Богат списък, включващ самолет и кораб, но след пояснение, че превозно средство е нещо с което можем да се придвижваме от едно място на друго = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

По какво се различават стария човек и младия?
Три признака (стария има сива коса, не чува добре, не вижда добре, няма коса, ще умре по-скоро от младия ...) = 4 точки.
Едно или две различия = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Защо хората спортуват?
Две причини (аз да са здрави, закалени, за да не са дебели, да са по-бързи, за да поставят рекорд, за да спечелят медал...) = 4 точки.
Една причина = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Защо не е хубаво, когато някой не си върши работата?
Останалите трябва да му вършат работата = 2 точки.
Защото е мързелив. Защото изкарва малко пари и не ноже да си купи нищо = 2 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Защо на пощенския плик трябва да се залепи марка?
Така се плаща за доставянето на писмото = 5 точки.
Неправилен отговор = 0 точки.

Резултати: 
Количествените резултати от теста се разделят на 5 групи:

1 група - от 24 точки нагоре;
2 група - от 14 до 23 точки;
3 група - от 0 до 13 точки;
4 група - от -1 до -10;
5 група - по-малко от -11.

Децата събрали точки от 13 до 24 се считат за готови за учебна дейност.